Opiekun
Osoby Starszej

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:

1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym.

Potencjalne miejsca pracy: państwowe i prywatne domy opieki, opieka indywidualna w domu podopiecznego.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym