Asystentka Stomatologiczna

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;

4) przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;

 5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 1 rok.

Miejsca pracy: prywatne i państwowe gabinety stomatologiczne.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym