Opiekunka Dziecięca

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Potencjalne miejsca pracy: placówki dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi, (żłobki, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, domy małego dziecka, policyjne izby dziecka, oddziały szpitalne, hospicja, klubiki dziecięce).

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym