Technik Rachunkowości - Księgowy

Kwalifikacje

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 1. a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 2. b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
 3. c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 4. d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 6. f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 7. g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 1. a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 2. b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 3. c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 4. d) wyceniania składników aktywów i pasywów,
 5. e) ustalania wyniku finansowego,
 6. f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 7. g) prowadzenia analizy finansowej.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i odbywa się  w systemie zaocznym.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym