Oferta

Nasza szkoła oferuje naukę na kilkunastu kierunkach do wyboru, w zależności od zainteresowań

Szkoła

3-letnie Liceum Ogólnokształcące
Nauka w liceum po szkole podstawowej bądź gimnazjum trwa trzy lata (sześć semestrów), po szkole zawodowej trwa dwa lata (cztery semestry). Po jej ukończeniu słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura).
2-letnia Szkoła Policealna (zaoczna)
Nauka w Szkole Policealnej trwa dwa lata (4 semestry). Po jej ukończeniu słuchacz ma możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
terapeuta zajęciowy
higienistka stomatologiczna
opiekunka dziecięca
technik masażysta
asystentka stomatologiczna
technik farmaceutyczny

Czym są szkoły policealne

Szkoły policealne CEZ kierują swoją ofertę do wszystkich osób dorosłych, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje lub zdobyć  nowy zawód, poszukiwany na rynku pracy. Nauka trwa od roku do 2,5 lat, w zależności od kierunku. W tracie nauki zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, odbędziesz praktyki zawodowe oraz otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom zawodowy i suplement w języku angielskim (po zdaniu egzaminu). Rekrutacja do szkoły odbywa się przez cały rok, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub lutym. Aby zostać uczniem wsytarczy ukończona szkołą śrenia, nie musisz mieć matury.

Zawody

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy:

1) wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;

2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;

3) naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Potencjalne miejsca pracy: pracownie lub laboratoria protetyczne.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:

1) przygotowania bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;

2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;

3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;

 4) analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;

5) wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Potencjalne miejsca pracy: szpitale, przychodnie, oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: radiodiagnostyki (rentgenografii, radiologii stomatologicznej, mammografii, densytometrii kośćca) tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych lub radiodiagnostyki interwencyjnej lub hemodynamiki, medycyny nuklearnej, diagnostyki elektromedycznej (ultrasonografii, spirometrii, elektrokardiografii, badań wysiłkowych, echokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiologii) oraz radioterapii.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

Jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe.Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nic hzastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. zzakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną,dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe wmedycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografiaemisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna –EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG). Technicy mogą pracować w następujących zakładach: w zespołach elektromedycznych w szpitalach,przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych, w pracowniach informatyki medycznej, w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną, w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia:

1) realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;

2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 4)

wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;

5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata.

Potencjalne miejsca pracy: prywatne i państwowe przychodnie stomatologiczne, własna działalność.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Potencjalne miejsca pracy: placówki dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi, (żłobki, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego, domy małego dziecka, policyjne izby dziecka, oddziały szpitalne, hospicja, klubiki dziecięce).

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;

 4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin)

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;

2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;

3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata.

Potencjalne miejsca pracy: szpitale i przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne

prywatne gabinety masażu, ośrodki odnowy biologicznej , sanatoria i uzdrowiska, kluby sportowe

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa:

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 3) współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;

4) przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;

 5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 1 rok.

Miejsca pracy: prywatne i państwowe gabinety stomatologiczne.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

Informacja wkrótce.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia. w okresie poprzednim nie wymagano formalnego wykształcenia od osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych.Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.


Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawcy oczekują od osoby wykonującej ten zawód specjalistycznego przygotowania, dlatego konieczne jest kontynuowanie kształcenia zawodowego w podyplomowych formach doskonalenia zawodowego.Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie aktywego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika administracji.

Absolwent tego kierunku zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i po jego zdaniu otrzymuje uprawnienia do pracy jako pracownik administracyjny w urzędach i placówkach administracji publicznej.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 1. a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. b) administrowania systemami operacyjnymi,
 3. c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 4. d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 1. a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 2. b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 3. c) programowania aplikacji internetowych,
 4. d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie zaocznym i trwa 2 lata

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym.

Potencjalne miejsca pracy: centralne sterylizatornie, podmioty świadczące usługi sterylizacji.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

431103 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 1. a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 2. b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
 3. c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 4. d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 6. f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 7. g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 1. a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 2. b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 3. c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 4. d) wyceniania składników aktywów i pasywów,
 5. e) ustalania wyniku finansowego,
 6. f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 7. g) prowadzenia analizy finansowej.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i odbywa się  w systemie zaocznym.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

 4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Nauka na tym kierunku trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 6 tygodni (210 godzin).

Potencjalne miejsca pracy: oddziały szpitalne, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy oraz prywatne domy opieki, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, prywatne domy podopiecznych.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:

1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok i odbywa się w systemie zaocznym.

Potencjalne miejsca pracy: państwowe i prywatne domy opieki, opieka indywidualna w domu podopiecznego.

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Świadectwo ukończenia szkoły

Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

EUROPASS – suplement dyplomu zawodowego w języku obcym

Zawody

Egzaminy

Egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła organizuje nieodpłatne, dodatkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego
z przedmiotów, z których słuchacze zdają w danym roku szkolnym. Każdy słuchacz, który uczęszcza regularnie na zajęcia obowiązkowe
jak i dodatkowe, nie ma problemu z egzaminem maturalnym.

Przygotowaniu słuchaczy do egzaminu maturalnego służą opracowane
w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi: standardy wymagań egzaminacyjnych, które zostały opublikowane w rozporządzeniu MENiS z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 846)
 oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. Nr 157, poz. 1102).

Standardy znajdują się 
również w informatorach maturalnych dotyczących każdego przedmiotu zdawanego przez słuchacza.

Egzamin zawodowy

Absolwent Szkoły Policealnej, jest przygotowany do zewnętrznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Nauczyciele przygotowują słuchaczy do egzaminów zawodowych, zgodnie z obowiązującymi standardami egzaminacyjnymi.Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego składa się z dwóch etapów:

I. Części teoretycznej, która zawiera 50 pytań testowych, związanych z rynkiem i prawem pracy

II. Części praktycznej, która polega na konstruowaniu przez zdającego projektu realizacji prac, zgodnie z podanymi założeniami.Słuchacze, którzy otrzymują: 50% punktów za pierwszą część etapu teoretycznego, 30% punktów za drugą część etapu teoretycznego oraz 75% punktów za część praktyczną, zdają egzamin i otrzymują certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu technika w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego jest szansą na uzyskanie atrakcyjnej pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.Egzaminy odbywają się w czerwcu lub w styczniu.